Mobiili
Rekisterinpitäjä
 
Elimäen apteekki
Vanhamaantie 16
47200 Elimäki
p. 05-3776142
elimaenapteekki@apteekit.net
 
Korian apteekki
Kyminasemantie 8
45610 Koria
p. 05-3220385
korianapteekki@apteekit.net
 
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
 
Hannele Laitinen, tietosuojavastaava
Maarit Patama-Jussila, apteekkari
Vanhamaantie 16
47200 Elimäki
p.05-3776142
 
Rekisterin nimi
 
Avainasiakasrekisteri
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
 

Avainasiakasrekisterin tarkoituksena on nopeuttaa ja parantaa Elimäen ja Korian apteekissa vakituisesti asioivien asiakkaiden asiakaspalvelua.

Henkilötietoja käsitellään asiakkaan asioinnin, asiakaskyselyiden, markkinoinnin jamuiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja voidaan käyttää myös tarjousten, etujen ja muiden markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten uutiskirjeen lähettämisen tai muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.
 
Rekisterin tietosisältö
 

Avainasiakasrekisteriin tallennetaan:
- Asiakkaan sukunimi ja etunimi
- Asiakkaan sosiaaliturvatunnus
- Asiakkaan yhteystiedot
- Asiakkaalle mahdollisesti kuuluva alennusetu ja asiakasryhmät.

- Asiakkaan osoitetiedot. Apteekki voi seurata asiakkaan kokonaislääkityksen turvallisuutta ja taloudellisuutta.

- Asiakatietot ovat hyödynnettävissä Elimäen / Korian apteekissa.

 
Säännönmukaiset tietolähteet
 

Avainasiakaslomake

Asiakkaan antamat tiedot

 
Tietojen säännönmukaiset luovutukset
 
Tietoja ei luovuteta muiden yritysten käyttöön.
 
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
 
Ei siirretä
 
Rekisterin suojauksen periaatteet
 
A Manuaalinen aineisto
Säilytetään lukitussa tilassa
 
B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Tiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta tahoilta.
Henkilötietoihin pääsy on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tiedot ovat salassapidettäviä.
 
Tarkastusoikeus
 

Tarkastusoikeuden sisältö: Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot
(HeTiL 26§).

Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä siten, että asiakas sopii apteekkarin tai apteekkia hoitavan proviisorin kanssa tarkastuksen suorittamisesta. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuoden aikana toteutettuna.

TARKASTUSOIKEUDEN TOTEUTTAMINEN JA ORGANISOINTI

Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla.

Pyyntö osoitetaan apteekkari m tai apteekkia hoitavalle proviisorille.

Tarkastuksesta päättää apteekkari Maarit Patama-Jussilalle tai apteekkia hoitava proviisori.

Asiakkaan henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa se tarkastetaan ennen tietojen antamista.

Tiedot antaa apteekkarin tai apteekkia hoitavan proviisorin määräämä apteekin henkilökuntaan kuuluva farmaseutti tai proviisori.

Asiakkaalla on oikeus tutustua ja nähdä itseään koskevat rekisteritiedot ja pyynnöstä saada ne kirjallisena.

 
Oikeus vaatia tiedon korjaamista
 

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivästystä oma-aloitteisesti tai asiakkaan vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen (rekisterin käyttötarkoitus) kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentut henkilötieto. Korjauspyyntö tehdään apteekissa tai kirjallisesti. Korjauspyynnön tekijän henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa se tarkastetaan.

Korjauksen tekee henkilö, jolla on rekisteritietojen korjauksen tekoon erityinen oikeus: apteekkari/apteekkia hoitava proviisori.

Kojauspyyntö osoitetaan apteekkari Maarit Patama-Jussilalle tai apteekkia hoitavalle proviisorille.

Korjauksesta päättää apteekkari Maarit Patama-Jussila tai apteekkia hoitava proviisori.
 
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
 
Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia varten.Elimäen apteekki Vanhamaantie 16 47200 ELIMÄKI Puh. 05-377 6142
Korian apteekki Kyminasemantie 8 45610 KORIA Puh. 05-322 0385